Termeni și condiții

Termeni și condiții

I. DISPOZIȚII DE BAZĂ

Acești Termeni și Condiții reglementează relațiile dintre părțile la Contractul de achiziție, în care, pe de o parte, se află societatea STRICT BRAND s.r.o. , ID nr. 05402298 , nr. de TVA CZ0540402298 cu sediul social în Lidická 700/19, Brno-město 602 00 în calitate de Vânzător (denumit în continuare "Vânzătorul"), iar pe de altă parte se află Cumpărătorul (denumit în continuare "Cumpărătorul").

 

Cumpărătorul este un consumator sau un întreprinzător.

 

Un consumator este orice persoană care, în afara sferei sale de activitate comercială sau în afara sferei de exercitare independentă a profesiei sale, încheie un contract cu Vânzătorul sau tratează în alt mod cu acesta.

 

Un întreprinzător este o persoană care desfășoară în mod independent, pe cont propriu și pe propria răspundere, o activitate lucrativă prin comerț sau prin mijloace similare, cu intenția de a face acest lucru în mod continuu și în scopul obținerii de profit. În sensul protecției consumatorilor, un întreprinzător include, printre altele, orice persoană care încheie contracte în legătură cu propria afacere, activitate de producție sau o activitate similară sau în exercitarea independentă a profesiei sale sau orice persoană care acționează în numele sau în contul unui întreprinzător.

 

Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții și că este de acord în mod expres cu aceștia, în versiunea valabilă și în vigoare la momentul trimiterii comenzii.

    
Cumpărătorul este conștient de faptul că achiziționarea produselor oferite de Vânzător nu conferă niciun drept de utilizare a mărcilor înregistrate, a denumirilor comerciale, a siglelor companiilor etc. ale Vânzătorului sau ale partenerilor contractuali ai Vânzătorului, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un contract specific.


II. COMUNICAREA PRECONTRACTUALĂ

Vânzătorul informează că

a) costul mijloacelor de comunicare la distanță nu diferă de tariful de bază (atât în cazul conexiunii la internet, cât și în cazul conexiunii telefonice, în conformitate cu termenii și condițiile operatorului dumneavoastră, Vânzătorul nu percepe taxe suplimentare, acest lucru nu se aplică transportului contractual, dacă este cazul),

b) necesită plata prețului de achiziție înainte de acceptarea de către Cumpărător a prestației din partea Vânzătorului, sau obligația de a plăti un depozit sau o plată similară se aplică cerințelor Cumpărătorului pentru servicii specifice, în cazul în care acestea sunt solicitate și furnizate,

(c) vânzătorul nu încheie contracte al căror obiect este o prestație recurentă, dacă intermediază astfel de contracte, cea mai scurtă perioadă pentru care părțile vor fi legate prin contract va fi comunicată de către furnizorul prestației în cauză, inclusiv detalii privind prețul sau metoda de determinare a acestuia pe perioadă de facturare, care va fi întotdeauna de o lună, cu condiția ca prețul să fie fix;

(d) în cazul contractelor de licență încheiate pe o perioadă nedeterminată, prețul licenței este convenit pentru întreaga perioadă a licenței, cu excepția cazului în care se specifică altfel;

e) Prețurile bunurilor și serviciilor sunt menționate pe site-ul web al Vânzătorului, inclusiv și fără TVA, inclusiv orice taxe prevăzute de lege, însă costul livrării bunurilor sau serviciilor variază în funcție de metoda și furnizorul de transport ales și de modalitatea de plată;

(f) în cazul în care Cumpărătorul este un consumator, acesta are dreptul de a se retrage din Contract (cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos) în termen de paisprezece zile, termen care va curge, în cazul în care 

contract de vânzare, de la data primirii bunurilor

în cazul unui contract privind mai multe bunuri sau privind furnizarea mai multor piese, de la data primirii ultimei livrări a bunurilor sau

un contract al cărui obiect este o livrare periodică și repetată de bunuri, de la data primirii primei livrări de bunuri.

retragerea trebuie să fie trimisă la adresa sediului social al vânzătorului.

g) consumatorul nu se poate retrage din contract:

prestarea de servicii pe care vânzătorul a efectuat-o cu acordul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere,

furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,

furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele consumatorului sau în beneficiul acestuia,

livrarea de bunuri perisabile și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,

reparațiile sau întreținerea efectuată într-un loc desemnat de consumator la cererea acestuia; cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică în cazul efectuării ulterioare a altor lucrări decât

reparații sau de furnizare a altor piese de schimb decât cele solicitate,

(vi) furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă,

furnizarea unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator, în cazul în care ambalajul original a fost deteriorat,

furnizarea de ziare, periodice sau reviste,

transportul sau activitățile de agrement, cu condiția ca antreprenorul să furnizeze aceste servicii în termenul specificat,

furnizarea de conținut digital, cu condiția ca acesta să nu fi fost furnizat pe un suport material și să fi fost furnizat cu acordul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere;

(h) în caz de retragere din contract, consumatorul suportă costurile de returnare a bunurilor și, în cazul unui contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, costurile de returnare a bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor;

(i) consumatorul este obligat să plătească o parte proporțională din preț în cazul retragerii dintr-un contract de prestări de servicii a cărui executare a început deja;

j) contractul sau documentul fiscal relevant este stocat în arhiva electronică a vânzătorului;

(k) în cazul în care consumatorul are o plângere, acesta se poate adresa autorității de supraveghere sau autorității de supraveghere de stat.


 
III. ACORD

Cumpărătorul poate încheia contractul prin acceptarea propunerii de încheiere a contractului de pe site-ul web al vânzătorului, prin introducerea în coșul de cumpărături a prestației solicitate (bunuri, servicii). Cumpărătorul poate fi asistat de către Vânzător la încheierea contractului prin telefon sau comandă prin e-mail. Înainte de confirmarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de a modifica prestația solicitată, transportul și modalitatea de plată, respectiv de a verifica toate datele pe care le-a introdus în comandă. Contractul de achiziție se formează prin trimiterea comenzii de către Cumpărător după selectarea metodei de transport și de plată și acceptarea comenzii de către Vânzător, Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele erori în transmiterea datelor. Vânzătorul va confirma prompt încheierea contractului Cumpărătorului printr-un e-mail informativ la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător.

 

Relațiile și orice litigii apărute în cadrul contractului sunt guvernate exclusiv de legislația Republicii Cehe și vor fi soluționate de instanțele competente din Republica Cehă.

Contractul se încheie în limba cehă. În cazul în care se creează o traducere a textului contractului pentru nevoile Cumpărătorului, în cazul unui litigiu cu privire la interpretarea termenilor se aplică interpretarea contractului în limba cehă.

Contractul încheiat va fi arhivat de către Vânzător timp de cel puțin cinci ani de la încheierea acestuia, dar nu mai mult decât perioada conform reglementărilor legale relevante, în scopul executării cu succes a acestuia și nu va fi accesibil terților neimplicați. Informațiile privind etapele tehnice individuale care duc la încheierea contractului sunt evidente din acești termeni și condiții, unde procesul este descris în mod clar.
  
Prin contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului bunul care face obiectul vânzării și să îi permită acestuia să dobândească dreptul de proprietate asupra acestuia, iar cumpărătorul se obligă să preia bunul și să plătească vânzătorului prețul de vânzare.

Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunului și, prin urmare, cumpărătorul va deveni proprietar doar prin plata integrală a prețului de achiziție.

Vânzătorul predă cumpărătorului bunul, precum și documentele referitoare la bun și permite cumpărătorului să dobândească proprietatea asupra bunului în conformitate cu contractul.

Vânzătorul își îndeplinește obligația de a preda bunul cumpărătorului dacă îi permite acestuia să dispună de bun la locul de executare și îl notifică în timp util pe cumpărător.

În cazul în care vânzătorul trebuie să expedieze bunul, vânzătorul predă bunul cumpărătorului (antreprenor) prin predarea acestuia primului transportator pentru transport pentru cumpărător și îi permite cumpărătorului să exercite drepturile prevăzute în contractul de transport împotriva transportatorului, vânzătorul nu predă bunul cumpărătorului - consumator până când transportatorul nu predă bunul cumpărătorului.

În cazul în care vânzătorul livrează o cantitate de bunuri mai mare decât cea convenită, contractul de vânzare se încheie și pentru cantitatea excedentară, cu excepția cazului în care cumpărătorul a refuzat-o fără întârziere nejustificată.

 

Vânzătorul predă obiectul achiziției cumpărătorului în cantitatea, calitatea și modelul convenite.

  
În cazul în care nu s-a convenit asupra modului în care trebuie ambalat lucrul, vânzătorul trebuie să împacheteze lucrul în conformitate cu obiceiul; dacă nu, atunci în modul necesar pentru conservarea și protecția lucrului. Vânzătorul trebuie să asigure transportul lucrului în același mod.

 

Un lucru este defect dacă nu are caracteristicile convenite. Performanța unui alt lucru și defectele din documentele necesare pentru utilizarea lucrului sunt, de asemenea, considerate defecte.

 

Dreptul cumpărătorului de a beneficia de o prestație defectuoasă se bazează pe defectul pe care îl are lucrul în momentul în care riscul de deteriorare este transferat cumpărătorului, chiar dacă acesta devine evident ulterior. Dreptul cumpărătorului se întemeiază, de asemenea, pe un viciu care apare ulterior și pe care vânzătorul l-a cauzat prin încălcarea obligațiilor sale

 

Cumpărătorul trebuie să inspecteze bunurile cât mai curând posibil după transferul riscului de deteriorare a bunurilor și să se asigure cu privire la caracteristicile și cantitatea acestora.

 

Riscul de deteriorare este transferat cumpărătorului în momentul acceptării bunurilor. Aceeași consecință se aplică în cazul în care cumpărătorul nu intră în posesia bunurilor, deși vânzătorul i-a permis să dispună de acestea.

 

Deteriorarea bunului care apare după ce riscul de deteriorare a bunului a fost transferat cumpărătorului nu afectează obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție, cu excepția cazului în care vânzătorul a cauzat daunele prin încălcarea obligației sale.

 

Neîndeplinirea de către o parte a obligației de a intra în posesia bunului dă dreptul celeilalte părți să vândă bunul, după ce a acordat vânzătorului un termen suplimentar rezonabil pentru a intra în posesia acestuia, printr-o notificare în contul vânzătorului. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în care partea nu a efectuat plata care este condiționată de predarea bunului.


Răspunderea vânzătorului

Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că articolul este lipsit de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător dacă, în momentul în care cumpărătorul a acceptat articolul,

a) bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, acele caracteristici pe care vânzătorul sau producătorul le-au descris sau la care cumpărătorul se aștepta având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de acestea,

b) bunurile sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care sunt utilizate de obicei bunurile de acest tip,

c) bunul este de cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare; și

d) articolul respectă cerințele legislației.

 

În cazul în care defectul apare în termen de șase luni de la recepție, articolul este considerat ca fiind defect la recepție.

 

Cu toate acestea, cumpărătorul are dreptul de a invoca un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire, dar acest lucru nu se aplică:

a) în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic, la defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic,

b) la uzura cauzată de utilizarea normală,

c) în cazul unui bun de ocazie, la un defect care corespunde gradului de utilizare sau de uzură pe care îl avea bunul în momentul în care a fost preluat de cumpărător; sau

d) în cazul în care natura lucrului impune acest lucru.

 

Cumpărătorul nu are dreptul la dreptul la executarea defectuoasă în cazul în care cumpărătorul știa, înainte de a prelua lucrul, că acesta are un defect sau dacă cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.

În cazul în care lucrul are un defect pentru care vânzătorul este obligat și dacă este un lucru vândut la un preț mai mic sau un lucru folosit, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul dreptului de a schimba lucrul.
  

Încălcarea materială a contractului

În cazul în care prestația defectuoasă reprezintă o încălcare materială a contractului, Cumpărătorul are dreptul de a

a) de a remedia defecțiunea prin livrarea unui articol nou fără defect sau prin livrarea articolului lipsă, cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil având în vedere natura defectului, dar dacă defectul se referă doar la o parte a articolului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea părții respective; dacă acest lucru nu este posibil, poate rezilia contractul. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul de a obține remedierea gratuită a defectului;

(b) să obțină remedierea defectului prin repararea articolului,

(c) la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție; sau

d) de a se retrage din contract.

 

Cumpărătorul informează vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea acestuia. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil. În cazul în care vânzătorul nu remediază defectele într-o perioadă de timp rezonabilă sau îl informează pe cumpărător că nu va remedia defectele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție în locul remedierii defectelor sau poate rezilia contractul. În cazul în care cumpărătorul nu își exercită dreptul la timp, acesta are aceleași drepturi ca și în cazul unei încălcări nesubstanțiale a contractului - a se vedea mai jos.

 

De asemenea, cumpărătorul-consumator are dreptul la o reducere rezonabilă în cazul în care vânzătorul nu poate furniza un articol nou fără defecte, nu poate înlocui o parte a articolului sau nu poate repara articolul, precum și în cazul în care vânzătorul nu reușește să remedieze defectul într-un termen rezonabil sau dacă remedierea defectului i-ar cauza consumatorului dificultăți considerabile
  

Încălcarea nesubstanțială a contractului

În cazul în care prestația defectuoasă reprezintă o încălcare nesubstanțială a contractului, cumpărătorul are dreptul de a obține eliminarea defectului sau o reducere rezonabilă a prețului de achiziție.

 

Atâta timp cât cumpărătorul nu își exercită dreptul la o reducere a prețului de achiziție sau nu se retrage din contract, vânzătorul poate furniza ceea ce lipsește sau remedia viciul legal. Vânzătorul poate remedia alte defecte prin repararea articolului sau prin furnizarea unui articol nou, la alegerea sa.

 

În cazul în care vânzătorul nu reușește sau refuză să remedieze defectul în timp util, cumpărătorul poate solicita o reducere a prețului de achiziție sau poate rezilia contractul. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul la livrarea unui articol nou sau la înlocuirea unei piese, chiar și în cazul unui defect înlăturabil, dacă articolul nu poate fi utilizat în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract.

 

În cazul în care cumpărătorului i se livrează un articol nou, vânzătorul returnează articolul livrat inițial cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

 

În cazul în care cumpărătorul nu a notificat viciul fără întârzieri nejustificate după ce ar fi putut să îl descopere cu o inspecție în timp util și cu suficientă atenție, instanța nu îi acordă dreptul de executare defectuoasă. În cazul unui viciu ascuns, același lucru se aplică în cazul în care viciul nu a fost notificat fără întârziere nejustificată după ce cumpărătorul l-ar fi putut descoperi cu o diligență rezonabilă, dar cel târziu în termen de doi ani de la livrarea bunurilor.  


Prin garantarea calității, vânzătorul se angajează că bunul va fi adecvat scopului său obișnuit sau își va păstra caracteristicile obișnuite pentru o anumită perioadă de timp. Aceste efecte includ indicarea perioadei de garanție sau a duratei de valabilitate a articolului pe ambalaj sau în reclamă. O garanție poate fi acordată, de asemenea, pentru o parte individuală a articolului.

 

Perioada de garanție începe de la predarea bunului către cumpărător; dacă bunul a fost expediat în cadrul contractului, aceasta începe de la sosirea bunului la destinație. În cazul în care articolul achiziționat urmează să fie pus în funcțiune de către o altă persoană decât vânzătorul, perioada de garanție începe de la data punerii în funcțiune, cu condiția ca cumpărătorul să fi comandat punerea în funcțiune în termen de trei săptămâni de la primirea articolului și să fi oferit în mod corespunzător și la timp cooperarea necesară pentru efectuarea serviciului.

 

Cumpărătorul nu are dreptul la garanție în cazul în care defectul este cauzat de un eveniment extern după ce riscul de deteriorare a articolului a fost transferat către cumpărător

IV. RETRAGEREA DIN CONTRACT

Retragerea din contract de către consumator

Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de paisprezece zile. Termenul menționat în prima teză începe să curgă de la data încheierii contractului și, în cazul în care

(a) unui contract de cumpărare, de la data primirii bunurilor,

(b) unui contract privind mai multe bunuri sau privind furnizarea mai multor piese, de la data primirii ultimei livrări de bunuri; sau

(c) un contract care are ca obiect o furnizare periodică și recurentă de bunuri, de la data recepției primei livrări de bunuri.

 

Vânzătorul permite consumatorului să se retragă prin e-mail trimis la adresa de e-mail indicată în datele de contact.

 

De asemenea, este posibilă retragerea prin corespondență, la adresa vânzătorului.

 

În cazul în care consumatorul se retrage din contract, acesta trebuie să trimită sau să predea vânzătorului bunurile pe care le-a primit de la vânzător, fără întârzieri nejustificate și pe cheltuiala sa, cel târziu în termen de 14 zile de la retragere.

 

Consumatorul trebuie să returneze bunurile complete, cu documentația completă, nedeteriorate, curate, inclusiv, dacă este posibil, ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost primite.

 

În cazul în care consumatorul decide să se retragă în perioada specificată, recomandăm ca bunurile să fie livrate la adresa vânzătorului împreună cu o scrisoare de însoțire cu motivul retragerii din contractul de cumpărare (nu este o condiție), numărul chitanței de cumpărare și numărul contului bancar.

  
Consumatorul este răspunzător față de vânzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor într-un mod diferit de cel impus de natura și caracteristicile acestora.

 

În cazul în care consumatorul se retrage din contract, vânzătorul îi rambursează acestuia, fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de 14 zile de la retragere, toate sumele de bani, cu excepția costurilor de livrare (consumatorul are dreptul la livrare gratuită în anumite situații), pe care le-a primit de la consumator în temeiul contractului în același mod.

 

Cu toate acestea, în cazul în care consumatorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să returneze banii primiți de la consumator înainte ca acesta să fi predat bunurile vânzătorului sau să fi dovedit că a trimis bunurile vânzătorului.

  
Retragerea în alte cazuri

Cumpărătorul nu poate rezilia contractul sau solicita livrarea unui nou articol dacă nu poate returna articolul în aceeași stare în care l-a primit. Acest lucru nu se aplică,

(a) în cazul în care starea s-a schimbat ca urmare a unei inspecții în scopul descoperirii unui defect al bunurilor,

(b) în cazul în care cumpărătorul a utilizat articolul înainte de descoperirea defectului,

c) dacă Cumpărătorul nu a cauzat imposibilitatea de a returna articolul în starea sa nealterată prin acțiune sau omisiune; sau

(d) dacă cumpărătorul a vândut bunul înainte de descoperirea defectului, l-a consumat sau l-a modificat în cursul unei utilizări normale; dacă acest lucru s-a întâmplat doar parțial, cumpărătorul returnează vânzătorului ceea ce mai poate returna și îl despăgubește pe vânzător în măsura în care acesta a beneficiat de utilizarea bunului.

În cazul în care cumpărătorul nu a notificat defectul la timp, acesta își pierde dreptul de a se retrage din contract.


V. SECURITATEA ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

Vânzătorul declară că toate datele cu caracter personal sunt confidențiale, vor fi utilizate numai pentru executarea contractului cu Cumpărătorul și pentru acțiunile de marketing ale Vânzătorului și nu vor fi divulgate în alt mod, furnizate unei terțe părți etc., cu excepția situațiilor legate de distribuirea sau plata bunurilor comandate (divulgarea numelui și a adresei de livrare). Vânzătorul va acționa astfel încât persoana vizată să nu sufere nicio atingere a drepturilor sale, în special a dreptului la păstrarea demnității umane, și va avea grijă, de asemenea, să se protejeze împotriva ingerințelor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către cumpărător vânzătorului în scopul îndeplinirii comenzii și al acțiunilor de marketing ale vânzătorului sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din Republica Cehă, în special Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și în vigoare. Cumpărătorul își dă consimțământul Vânzătorului pentru colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obiectului contractului de achiziție încheiat și al utilizării în scopuri de marketing ale Vânzătorului (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale, telemarketing, sms), până când Cumpărătorul își exprimă în scris dezacordul cu această prelucrare trimisă la adresa Vânzătorului. În acest caz, forma electronică, în special prin e-mail, este, de asemenea, considerată ca fiind o declarație scrisă. Cumpărătorul are dreptul de acces la datele sale personale și dreptul de rectificare (prin e-mail).

În plus, vânzătorul poate prelucra așa-numitele "cookie-uri" atunci când este dat consimțământul, pentru a facilita furnizarea de servicii ale societății informaționale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE privind scopul "cookie-urilor" sau al altor instrumente similare, și se asigură că utilizatorii sunt conștienți de informațiile care sunt stocate pe echipamentul terminal pe care îl utilizează. Utilizatorii au posibilitatea de a refuza stocarea de "cookies" sau instrumente similare pe echipamentele lor terminale, de exemplu prin activarea funcționalității de navigare anonimă a browserului lor.

VI. ORELE DE DESCHIDERE

Comenzile prin intermediul magazinului online sunt vândute 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Acceptarea comenzilor pentru expediere până în a doua zi lucrătoare în Republica Cehă: până la ora 18:30

Acceptarea comenzilor pentru expediere în aceeași zi după Brno: până la ora 12:00.

VII. PREȚURI

Toate prețurile sunt contractuale. Prețurile din magazinul electronic online sunt întotdeauna actuale și valabile.

Prețurile sunt finale, adică includ TVA și toate celelalte taxe și impozite pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru a obține bunurile, dar exclud orice taxe de transport, de navlu și costurile de comunicare la distanță.

Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea stocurilor, atunci când este indicat numărul de unități de produse promoționale sau pentru o perioadă de timp specificată.

Prețul obișnuit înseamnă prețul final recomandat de producător/furnizor.

 


VIII. COMANDAREA

Cumpărătorul primește prestația la prețul în vigoare la momentul comenzii. Acest preț va fi menționat în comandă și în mesajul de confirmare a primirii comenzii de bunuri.

Comenzile pot fi plasate în următoarele moduri:

prin intermediul magazinului electronic al Vânzătorului (denumit în continuare "e-shop");

prin e-mail la adresa indicată în datele de contact;

prin telefon;

 

VII. CONDIȚII DE PLATĂ

Vânzătorul acceptă următoarele condiții de plată:

a. plata în numerar la momentul achiziției,

b. plata în avans prin transfer bancar,

c. plata în numerar la livrare (numerarul este ridicat de la client de către transportator),

Bunurile rămân proprietatea vânzătorului până la plata integrală și acceptarea lor, dar riscul de deteriorare a bunurilor se transferă în momentul acceptării bunurilor de către cumpărător.

VIII. CONDIȚII DE LIVRARE

Colectarea personală:

Bunurile pot fi acceptate numai de către cumpărător sau de către o persoană autorizată de acesta.

Livrare prin GLS: 

Bunurile pot fi trimise cumpărătorului prin serviciul de expediere. Condiția pentru livrarea în următoarea zi lucrătoare este comanda primită până la ora 18:30 și bunurile să fie în stoc. În mod normal, transportatorul livrează trimiterile oriunde în România în termen de 24 de ore. Prețul de expediere este în conformitate cu lista de prețuri în vigoare în ziua comenzii.

Pentru prețurile de expediere, vă rugăm să consultați fiecare produs în parte.

Imediat după livrare, cumpărătorul este obligat să verifice împreună cu transportatorul starea coletului (numărul de pachete, integritatea benzii, deteriorarea cutiei), conform avizului de livrare anexat. Cumpărătorul are dreptul de a refuza să accepte un transport care nu este conform cu contractul de achiziție, de exemplu, pentru că transportul este incomplet sau deteriorat. În cazul în care cumpărătorul acceptă un astfel de transport deteriorat de la transportator, este necesar să descrie daunele în raportul de predare-primire al transportatorului.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

IX. CONDIȚII DE GARANȚIE

Ca dovadă a garanției (certificat de garanție), vânzătorul emite un document de achiziție (factură sau bon de vânzare - denumit în continuare certificat de garanție) pentru fiecare bun cumpărat, cu toate datele prevăzute de lege pentru aplicarea garanției (în special denumirea bunurilor, prețul, cantitatea).

 

La cererea cumpărătorului, vânzătorul furnizează garanția în scris (certificat de garanție). Certificatul de garanție trebuie să conțină denumirea comercială, numărul de identificare și sediul social al vânzătorului. Cu toate acestea, în mod standard, dacă natura articolului permite acest lucru, vânzătorul eliberează cumpărătorului o dovadă de cumpărare care conține informațiile menționate mai sus în locul unui certificat de garanție.

 

În cazul în care este necesar în ceea ce privește garanția oferită, vânzătorul explică în certificatul de garanție, într-un mod inteligibil, conținutul garanției oferite, domeniul de aplicare, termenii și condițiile acesteia, perioada de valabilitate și modul în care pot fi formulate pretențiile care decurg din aceasta. Vânzătorul precizează, de asemenea, în certificatul de garanție că furnizarea garanției nu afectează drepturile cumpărătorului legate de achiziționarea bunurilor.

 

Garanție extinsă - această garanție trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu condițiile de garanție oferite de producător și cu orice publicitate aferentă, caz în care certificatul de garanție trebuie să conțină întotdeauna informațiile menționate mai sus și să fie eliberat în conformitate cu condițiile menționate mai sus. XI. Informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor

În cazul unui litigiu între consumatorul-cumpărător și vânzător, consumatorul poate, de asemenea, să utilizeze posibilitatea de soluționare extrajudiciară a litigiilor. În acest caz, consumatorul-cumpărător poate contacta organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor, care este Autoritatea cehă de inspecție comercială (www.coi.cz) și poate urma regulile stabilite de acesta. Mai multe informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor pot fi găsite, de asemenea, pe site-ul web al Inspecției comerciale cehe. De asemenea, este posibil să se inițieze soluționarea alternativă a litigiilor prin intermediul formularului online de la https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

DURATA GARANȚIEI

Perioada de garanție începe la data primirii bunurilor de către cumpărător, adică la data indicată pe certificatul de garanție.

În cazul vânzării de bunuri de consum, perioada de garanție legală este de 24 de luni, cu excepția cazului în care o perioadă mai lungă este stipulată de o reglementare legală specifică. Se pot face excepții pentru bunurile vândute la reducere (deteriorate, folosite, incomplete etc. - o astfel de caracteristică este întotdeauna indicată pe bunuri - în caz contrar, bunurile sunt considerate noi, nedeteriorate și complete). În cazul în care bunurile sunt la mâna a doua, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele corespunzătoare gradului de utilizare sau de uzură pe care îl aveau bunurile în momentul preluării de către cumpărător, iar drepturile de răspundere pentru defectele bunurilor se prescriu dacă nu sunt invocate în termen de 12 luni de la data preluării de către cumpărător. Această perioadă este indicată de către vânzător în documentul de vânzare și în mod suficient de vizibil în bunurile oferite și în confirmarea comenzii. În cazul articolelor vândute la un preț mai mic din cauza unor defecte sau a faptului că sunt incomplete, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost convenit prețul mai mic.

 

Vânzătorul poate prelungi această perioadă legală. Perioada de garanție este formată din perioada legală (24 de luni) și orice perioadă de garanție extinsă. Perioada de garanție se prelungește și cu perioada în care bunurile au fost în reclamație. Drepturile de răspundere pentru viciile bunurilor pentru care se aplică perioada de garanție se sting dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.

 

În cazul unei perioade prelungite, pretențiile sunt reglementate exclusiv de prezentele condiții.


CONDIȚII DE GARANȚIE

I. Cumpărătorul este sfătuit să verifice starea transportului (numărul de colete, integritatea benzii, deteriorarea cutiei) la transportator imediat după livrare, conform avizului de livrare anexat. Cumpărătorul are dreptul de a refuza să accepte un transport care nu este conform cu contractul de achiziție, pe motiv că transportul este incomplet sau deteriorat, de exemplu. În cazul în care cumpărătorul acceptă un astfel de transport deteriorat de la transportator, este necesar să descrie daunele în raportul de predare-primire al transportatorului.

II. Transportul incomplet sau deteriorat trebuie notificat imediat prin e-mail la adresa specificată în contactele de contact, trebuie întocmit un raport de daune împreună cu transportatorul și trimis vânzătorului prin e-mail sau prin poștă, fără întârzieri nejustificate. O plângere suplimentară privind caracterul incomplet sau deteriorarea exterioară a transportului nu îl privează pe cumpărător de dreptul de a revendica articolul, dar îi oferă vânzătorului posibilitatea de a dovedi că nu există nicio încălcare a contractului de vânzare-cumpărare.

III. Locul de revendicare este sediul comercial al vânzătorului, astfel cum este specificat în introducerea la Termeni și condiții.

IV. Cumpărătorul poate trimite bunurile defecte pentru reclamație prin serviciul de transport sau prin poștă la adresa sediului comercial al vânzătorului. Bunurile reclamate trebuie să fie bine fixate pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului și să conțină: bunurile reclamate (inclusiv accesoriile complete), recomandăm să se atașeze o copie a chitanței de cumpărare, o descriere detaliată a defectului și suficiente date de contact ale Cumpărătorului (în special adresa de retur și numărul de telefon). În lipsa celor de mai sus, este imposibil să identificăm originea și defectul bunurilor. Această procedură este recomandată și cumpărătorului-consumator, cu excepția cazului în care acesta dovedește și demonstrează contrariul. De asemenea, vă recomandăm să alegeți metoda necesară de tratare a reclamațiilor (a se vedea mai jos).

 

V. Cumpărătorul-Consumator trebuie să dovedească valabilitatea garanției prin prezentarea bonului de casă, dacă bunurile au fost revendicate în trecut, acesta trebuie să prezinte și dovada de revendicare. Această procedură este recomandată și Cumpărătorului-Consumator, cu excepția cazului în care acesta dovedește și face dovada contrară a faptelor menționate mai sus.

 

VI. Vânzătorul nu garantează compatibilitatea deplină a pieselor vândute cu alte piese neomologate, cu excepția cazului în care această compatibilitate este obișnuită pentru bunuri similare și dacă vânzătorul nu a menționat în mod expres pe bunuri că acestea sunt compatibile sau incompatibile doar cu lista specificată.

VII. Garanția nu acoperă defectele cauzate de funcționarea necorespunzătoare, de manipularea neprofesionistă sau necorespunzătoare, de utilizarea și instalarea contrară manualului de utilizare sau de daunele cauzate de efectele supratensiunilor din rețeaua electrică (de exemplu, fulgere), cu excepția abaterilor normale.

 

În plus, garanția nu acoperă daunele cauzate (dacă o astfel de activitate nu este normală și totuși nu este interzisă în manualul de utilizare anexat):

 

deteriorări mecanice ale bunurilor,

supratensiuni electrice (componente sau plăci de circuite vizibil arse), cu excepția abaterilor normale,

utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund temperaturii, prafului, umidității, mediului chimic și mecanic prevăzute direct de vânzător sau de producător,

instalarea, manipularea, exploatarea sau neglijarea necorespunzătoare a bunurilor,

bunurile au fost deteriorate în urma unei încărcări excesive sau a unei utilizări contrare condițiilor specificate în documentație sau principiilor generale,

intervenție necalificată sau modificarea parametrilor,

bunurile care au fost modificate de către client (vopsire, îndoire etc.), în cazul în care defectul este rezultatul unei astfel de modificări,

bunurile au fost deteriorate de elementele naturii sau de forța majoră.

Aceste limitări nu se aplică în cazul în care caracteristicile bunurilor care contravin condițiilor de mai sus au fost convenite, schimbate sau declarate în mod expres de către cumpărător și vânzător, sau pot fi așteptate datorită publicității sau utilizării obișnuite a bunurilor.

  
IX. Mărfurile prezentate pentru reclamație vor fi testate numai pentru defectul indicat de către Cumpărător (în formularul de reclamație, în fișa de descriere a defectului anexată). Se recomandă ca defectul să fie indicat în scris.

XV. Vânzătorul are dreptul de a refuza să accepte bunurile pentru reclamație în cazul în care bunurile și/sau componentele acestora sunt contaminate sau nu îndeplinesc cerințele de bază pentru prezentarea în condiții de siguranță igienică a bunurilor pentru reclamație, cu excepția cazului în care contaminarea este normală.

 

În cazul în care cumpărătorul este un consumator, vânzătorul ia o decizie imediată cu privire la reclamație, în cazurile complexe în termen de trei zile lucrătoare. Acest termen nu include timpul rezonabil în funcție de tipul de produs sau de serviciu necesar pentru o evaluare profesională a defectului. Vânzătorul soluționează reclamația, inclusiv înlăturarea defectului, fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile de la data reclamației. Termenul de 30 de zile poate fi prelungit după ce reclamația a fost făcută, prin acord cu consumatorul - o astfel de prelungire nu trebuie să fie pe o perioadă nedeterminată sau nejustificat de lungă. După expirarea acestui termen, se consideră că viciul a existat efectiv, iar consumatorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba de un viciu care nu a putut fi remediat. Acest termen nu este obligatoriu pentru cumpărătorul-antreprenor, unde reclamația trebuie soluționată în termen de 40 de zile de la data reclamației.

Vânzătorul transmite cumpărătorului-consumator o confirmare scrisă cu privire la data la care a fost depusă reclamația, care este conținutul acesteia, ce metodă de tratare a reclamației este necesară, prin e-mail imediat după primirea reclamației (în cazul cererii personale, aceasta este transmisă imediat); de asemenea, o confirmare a datei și a metodei de tratare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și a duratei reclamației sau justificarea respingerii acesteia.

 

Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor necesare (în special a costurilor poștale plătite de cumpărător la trimiterea bunurilor revendicate) suportate în legătură cu exercitarea drepturilor legitime în temeiul răspunderii pentru defecte (vă recomandăm să depuneți cererea în termen de cel mult 30 de zile de la soluționarea reclamației - termenul legal nu este afectat) și suportate efectiv și eficient. În cazul retragerii din contract din cauza unui defect al bunurilor, consumatorul are dreptul, de asemenea, la rambursarea costurilor aferente acestei retrageri.

După soluționarea unei reclamații legitime, perioada de garanție se prelungește cu durata reclamației. În cazul unei reclamații nejustificate, perioada de garanție nu se prelungește. În cazul în care reclamația a fost soluționată în perioada de garanție legală prin înlocuirea bunurilor cu altele noi, perioada de garanție începe din nou de la data soluționării reclamației. Durata reclamației se calculează din ziua următoare datei la care a fost făcută reclamația și până la data soluționării acesteia, adică din momentul în care cumpărătorul era obligat să preia bunurile. Clientul este informat cu privire la decontare prin e-mail, pe care l-a indicat deja în momentul achiziției.

 

După soluționarea creanței, vânzătorul notifică cumpărătorul cu privire la încetarea creanței, fie prin telefon, fie prin SMS sau e-mail. În cazul în care bunurile au fost trimise printr-un serviciu de expediere, acestea vor fi trimise automat la adresa Cumpărătorului după procesare.

 

În cazul în care bunurile revendicate nu sunt ridicate în termen de o lună de la expirarea termenului în care ar fi trebuit să se facă revendicarea, iar dacă se face mai târziu, în termen de o lună de la notificarea revendicării (adică, în general, în termen de 60 de zile de la data revendicării), vânzătorul are dreptul de a percepe valoarea taxei de depozitare la emiterea revendicării.

La eliberarea bunurilor după soluționarea reclamației, cumpărătorul este obligat să prezinte documentul pe baza căruia a fost acceptat bunul pentru reclamație și trebuie să își dovedească identitatea cu o carte de identitate sau un pașaport valabil. 

 

MODUL ÎN CARE VA FI TRATATĂ PLÂNGEREA

În cazul în care cumpărătorul este un consumator:

Respectarea contractului de achiziție

În cazul în care cumpărătorul este un consumator, dacă bunurile nu sunt conforme cu contractul de vânzare atunci când sunt preluate de către cumpărător (denumită în continuare "neconformitate cu contractul de vânzare"), cumpărătorul are dreptul de a cere vânzătorului să readucă bunurile în starea corespunzătoare contractului de vânzare în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, fie prin înlocuirea bunurilor, fie prin repararea acestora, după cum solicită cumpărătorul. În cazul în care o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului bunului sau se poate retrage din contract. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul știa de neconformitatea cu contractul de achiziție înainte de a lua livrarea articolului sau a cauzat neconformitatea cu contractul de achiziție. O neconcordanță cu contractul de vânzare care devine evidentă în termen de șase luni de la data primirii bunurilor este considerată ca existentă în momentul primirii bunurilor, cu excepția cazului în care acest lucru este contrazis de natura bunurilor sau se dovedește contrariul.

 

Conformitatea cu contractul de vânzare înseamnă, în special, că bunul vândut are calitatea și performanțele cerute prin contract, descrise de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia sau așteptate pe baza publicității acestora sau, dacă este cazul, calitatea și performanțele obișnuite ale bunului, că este conform cu cerințele legii, că are cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și că corespunde scopului pentru care vânzătorul declară că este utilizat sau pentru care este utilizat în mod normal.

 

În cazul în care cumpărătorul este un consumator, acesta are următoarele drepturi, în funcție de natura defectului, atunci când invocă garanția legală:

în cazul în care defectul este înlăturabil, dreptul la înlăturarea gratuită, corectă și la timp a defectului, dreptul la înlocuirea bunurilor defecte sau a pieselor defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului. În cazul în care o astfel de procedură nu este posibilă, acesta are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la rezilierea contractului de achiziție,

în cazul în care defectul este inamovibil și împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor, dreptul de a obține înlocuirea bunurilor defecte sau de a renunța la contractul de cumpărare; aceleași drepturi se aplică consumatorului în cazul în care defectul este înlăturabil, dar cumpărătorul nu poate utiliza bunurile în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mare de defecte. În special, se consideră că un defect se repetă în cazul în care același defect care împiedică utilizarea corespunzătoare, care a fost deja remediat de cel puțin două ori în timpul perioadei de garanție, apare din nou. Se consideră că există mai multe defecte dacă articolul prezintă cel puțin trei defecte care împiedică utilizarea corectă a acestuia în același timp,

dacă acestea sunt alte defecte iremediabile și dacă consumatorul nu solicită înlocuirea articolului, acesta are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la rezilierea contractului de cumpărare,

Alegerea modalității de soluționare a reclamației este făcută de cumpărător. Vânzătorul notifică cumpărătorul cu privire la caracterul nepotrivit al alegerii și sugerează o metodă adecvată (în special în cazul în care cumpărătorul solicită o metodă referitoare la un defect înlăturabil, dar vânzătorul stabilește că este vorba de un defect neelucidabil). În cazul în care consumatorul nu alege metoda de soluționare a reclamației într-un termen rezonabil oferit de vânzător, acesta o va alege.

 
În cazul unei reduceri, bunurile nu pot fi revendicate ulterior pentru defectul pentru care s-a acordat reducerea.

 

În cazul în care cumpărătorul este un consumator, vânzătorul va lua o decizie cu privire la reclamație imediat sau, în cazuri complexe, în termen de trei zile lucrătoare. Această limită de timp nu include timpul corespunzător tipului de produs sau de serviciu necesar pentru o evaluare profesională a defectului. Vânzătorul va soluționa reclamația, inclusiv eliminarea defectului, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 de zile de la data reclamației. Perioada de 30 de zile poate fi prelungită după ce reclamația a fost făcută, prin acord cu consumatorul - o astfel de prelungire nu trebuie să fie pentru o perioadă nedeterminată sau nejustificat de lungă. După expirarea acestui termen, se consideră că viciul a existat efectiv, iar consumatorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba de un viciu care nu a putut fi remediat. Acest termen nu este obligatoriu pentru cumpărător, care este un întreprinzător și a cărui relație cu vânzătorul este, prin urmare, reglementată de Codul comercial.

 

Vânzătorul transmite cumpărătorului consumatorului o confirmare scrisă a datei la care a fost făcută reclamația, care este conținutul acesteia, ce metodă de tratare a reclamației este necesară, prin e-mail imediat după primirea reclamației (în cazul cererii personale, aceasta este transmisă imediat); precum și o confirmare a datei și a metodei de tratare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și a duratei reclamației sau motivele respingerii acesteia.

Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor necesare (în special a costurilor poștale plătite de cumpărător la trimiterea bunurilor revendicate) suportate în legătură cu exercitarea drepturilor legitime în temeiul răspunderii pentru defecte (vă recomandăm să depuneți cererea în termen de cel mult 30 de zile de la soluționarea reclamației - termenul legal nu este afectat) și care au fost suportate în mod real și eficient.  În cazul retragerii din contract din cauza unui defect al bunurilor, consumatorul are dreptul, de asemenea, la rambursarea costurilor aferente acestei retrageri. 

În cazul în care cumpărătorul este un antreprenor:

Dacă este vorba de un defect care poate fi înlăturat, bunurile vor fi reparate. În cazul în care repararea nu este posibilă și natura defectului nu împiedică utilizarea normală, vânzătorul și cumpărătorul pot conveni asupra unei reduceri rezonabile a prețului bunurilor. În cazul unei reduceri, defectul nu poate fi revendicat ulterior.

În cazul în care defectul nu poate fi remediat și împiedică utilizarea normală a bunurilor ca și cum acestea nu ar fi defecte, vânzătorul are dreptul de a înlocui bunurile defecte cu bunuri cu caracteristici utilitare identice sau similare sau de a emite o notă de credit.

I. După soluționarea unei reclamații justificate, perioada de garanție se prelungește cu durata reclamației. În cazul unei reclamații nejustificate, perioada de garanție nu se prelungește. În cazul în care o reclamație pentru bunuri a fost soluționată în perioada de garanție legală prin înlocuirea cu bunuri noi, perioada de garanție începe din nou de la data soluționării reclamației. Durata reclamației se calculează din ziua următoare celei în care a fost făcută reclamația până la data soluționării acesteia, adică data la care cumpărătorul era obligat să preia bunurile. Clientul este informat cu privire la decontare prin e-mail, pe care l-a indicat în momentul achiziției.

II. După soluționarea reclamației, vânzătorul notifică cumpărătorul cu privire la încetarea reclamației, fie prin telefon, SMS sau e-mail. În cazul în care bunurile au fost trimise printr-un serviciu de expediere, acestea vor fi trimise automat la adresa cumpărătorului după procesare.

 

III. În cazul în care bunurile revendicate nu sunt ridicate în termen de o lună de la expirarea perioadei în care ar fi trebuit să se facă reclamația, iar dacă se face mai târziu, în termen de o lună de la notificarea reclamației (adică, de obicei, în termen de 60 de zile de la data reclamației), vânzătorul are dreptul, în conformitate cu articolul 656 din Codul civil, să perceapă suma de depozitare la emiterea reclamației.

 

IV. La eliberarea bunurilor după soluționarea reclamației, cumpărătorul este obligat să prezinte documentul pe baza căruia a fost acceptat bunul pentru revendicare și trebuie să își dovedească identitatea cu o carte de identitate sau un pașaport valabil.  


SERVICIU GRATUIT

Pentru produsele vândute cu o garanție mai mare de 24 de luni, se oferă service gratuit după perioada de 24 de luni. În cazul în care produsul prezintă un defect după perioada de 24 de luni, acesta va fi luat în service și va fi reparat sau înlocuit cu un alt produs cu specificații identice sau mai bune. În cazul în care niciuna dintre aceste soluții nu este posibilă, se va emite o notă de credit. Vânzătorul se obligă să înceteze acest serviciu în termen de 35 de zile de la primirea produselor - după care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

 

X. DISPOZIȚII FINALE

Prezentele Condiții generale sunt valabile și intră în vigoare la 1 ianuarie 2014 și înlocuiesc versiunea anterioară a Termenilor și condițiilor. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile fără notificare prealabilă.

 

Vă dorim o experiență de cumpărare plăcută

De ce cu noi

Spinner
Cookies Cookies

Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a utiliza datele individuale pentru a vă arăta, printre altele, informații legate de interesele dvs. Vă puteți da consimțământul făcând clic pe butonul "OK".

Puteți refuza consimțământul aici.

Aici aveți opțiunea de a vă personaliza setările cookie-urilor în conformitate cu propriile preferințe.