Politica de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal
STRICT BRAND s.r.o. efectuează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din motive de interes legitim sau dacă este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. privind vânzarea de bunuri (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de contract) și, de asemenea, efectuează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor publice ale acestei societăți.

Identitatea și datele de contact ale operatorului
Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este societatea comercială STRICT BRAND s.r.o., cu sediul social în Lidická 700/19, 602 00 Brno, nr. de identificare: 05402298, înscrierea în Registrul Comerțului: dosar nr. C 95163, păstrat la Tribunalul Regional din Brno (denumit în continuare "Operatorul").
Datele de contact ale Administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Lidická 700/19, 602 00 Brno, adresa de e-mail obchod@strict-brand.cz, telefon +420 774 547 999.
Administratorul nu a desemnat un responsabil cu protecția datelor.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este că prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului relevant sau ale unei terțe părți în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ("Regulamentul"); sau
este necesar pentru executarea unui contract între dumneavoastră și operator sau pentru executarea unei măsuri de către operator înainte de încheierea unui astfel de contract în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ("Regulamentul"); sau
este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale la care este supus operatorul, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din regulament și, în special, pentru a îndeplini obligațiile impuse operatorului prin dispoziții legale general obligatorii, în special Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 586/1992 privind impozitul pe venit, astfel cum a fost modificată, și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea, astfel cum a fost modificată.

Domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Pe baza consimțământului dvs., operatorul prelucrează următoarele date: nume și prenume, adresa de facturare, adresa de livrare, e-mail, număr de telefon, număr de TVA și număr de identificare fiscală.
Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este: interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți de a răspunde solicitării persoanei vizate de a trimite o ofertă, de a răspunde la o cerere de informații sau de a comenta un articol, bunuri sau servicii; sau
executarea unui contract între dvs. și operator, inclusiv livrarea de bunuri și soluționarea drepturilor de răspundere pentru defecte, sau executarea de către operator a unor măsuri înainte de încheierea unui astfel de contract, precum și executarea de către operator a obligațiilor de drept public aferente.
Nu există o luare automată a deciziilor individuale de către operator în sensul articolului 22 din Regulament.


Durata de stocare a datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor în temeiul contractului și pe perioada necesară în scopuri de arhivare în conformitate cu dispozițiile legale general obligatorii relevante, dar nu mai mult decât perioada specificată de dispozițiile legale general obligatorii; sau
pentru o perioadă de 3 ani.

Alți destinatari de date cu caracter personal
Alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi companiile de transport și alte persoane implicate în livrarea de bunuri sau servicii, precum și persoanele care furnizează servicii tehnice legate de funcționarea magazinului electronic, inclusiv operarea software-ului și stocarea datelor.
În plus, destinatarii datelor dvs. cu caracter personal prelucrate în scopul respectării obligațiilor legale pot fi autoritățile fiscale sau alte autorități competente în cazurile în care operatorul este obligat să facă acest lucru prin reglementări legale general obligatorii.
Operatorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională.


Drepturile persoanei vizate
În condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal.
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a încălcat sau încalcă Regulamentul, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, printre altele.
Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului și, fără furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, contractul nu poate fi încheiat sau executat de către operator.

De ce cu noi

Spinner
Cookies Cookies

Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a utiliza datele individuale pentru a vă arăta, printre altele, informații legate de interesele dvs. Vă puteți da consimțământul făcând clic pe butonul "OK".

Puteți refuza consimțământul aici.

Aici aveți opțiunea de a vă personaliza setările cookie-urilor în conformitate cu propriile preferințe.